Współpraca nauki i biznesu – Regionalne Forum Innowacji 2020

Box2 Wiadomości

W tym roku, z uwagi na obecną sytuację społeczno-gospodarczą, świat nauki i biznesu stanął przed wyzwaniem łagodzenia negatywnych skutków pandemii wywołanej COVID-19. Przedsiębiorcy zmagają się z kryzysem, często stojąc przed trudnymi decyzjami o dalszym funkcjonowaniu czy redukowaniu kadry. Towarzyszą temu obawy związane z utratą bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, niepewnością rynkową czy zmianami zachowań klientów. Naukowcy z kolei w odpowiedzi na te wyzwania starają się tworzyć nowe rozwiązania i technologie, które mają pomóc społeczeństwu w walce z pandemią i ustabilizować sytuację przedsiębiorców.

Łącząc te dwa sektory: nauki i biznesu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zrealizowały serię video-nagrań w ramach inicjatywy: Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej. Przedsięwzięcie to pierwotnie miało odbywać się w formie konferencji hybrydowej, jednak w związku z ustanowieniem w Toruniu strefy czerwonej i idącymi za tym obostrzeniami, formę tę zmieniono na tryb podcastingu – nagrań udostępnionych uczestnikom Forum.

REKLAMA

Większość paneli dyskusyjnych, moderowanych przez red. Mariusza Kluszczyńskiego (TVP Bydgoszcz) i prezentacji została nagrana w terminie, w którym miała odbyć się sama konferencja tj. 21 października br. Nagrania te zostały już udostępnione zarejestrowanym uczestnikom wydarzenia – niemal 200 przedstawicielom biznesu i nauki. Teraz okazję do zapoznania się z relacjami z poszczególnych części wydarzenia będą mieli ci z odbiorców, którzy nie zdołali wziąć udziału w „Regionalnym Forum Gospodarki. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej.”,a wciąż chcieliby śledzić, jak rozwija się współpraca biznesu i nauki, szczególnie w tych trudnych czasach.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego obchody w Kujawsko-Pomorskiem po raz 12. przygotowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jego ideą, jak co roku, była integracja przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców, a także zwiększenie świadomości przedstawicieli obu sektorów w obszarze najnowszych trendów w gospodarce, w zakresie badań i rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Był on jednocześnie odpowiedzią na zmieniającą się pandemiczną rzeczywistość dzisiejszego świata i kontynuacją podjętego w ubiegłym roku wątku Gospodarki 4.0.

FINANSOWANIE, NAUKA I TECHNOLOGIA DLA BIZNESU

Program obejmował prelekcje i dyskusje specjalistów – przedstawicieli sektora publicznego, nauki oraz wiodących firm technologicznych. Zaplanowane wystąpienia odbywały się w ramach trzech równoległych ścieżek tematycznych.

Ścieżka A: Regionalne Forum Innowacji: NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA BIZNESU vs KRYZYS GOSPODARCZY

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej umożliwia przedsiębiorcom wprowadzenie wielu rozwiązań z zakresu inteligentnych specjalizacji. Każde z województw dysponuje strategią ich rozwoju, nie inaczej jest w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie opracowano założenia „Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021” i to im poświęcone było wystąpienie dr Andrzeja Potoczka, z-cy Dyrektora w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju. Prelegent przedstawił główne założenia opracowania, a także wskazał, jak przysłużyło się ono stworzeniu jednego ze strategicznych dokumentów rozwoju gospodarczego regionu w kolejnej perspektywie finansowania.

W ramach pierwszej ścieżki odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście: dr Radomir Matczak (Ekspert ds. rozwoju regionalnego), dr Michał Miedziński (UCL Institute for Sustainable Resources), Maciej Krużewski (Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z.o.o.) odnieśli się do przedstawionych przez dra Andrzeja Potoczka treści. Goście opowiedzieli też w jaki sposób rozwijać ideę Inteligentnych Specjalizacji (IS) w nowych realiach gospodarczych, jakie są mocne strony idei IS w rozwiązywaniu problemów w walce z pandemią oraz dyskutowali nad tym, czy firmy w naszym regionie chcą i są gotowe podejmować ryzyko innowacji, szczególnie w obecnych warunkach COVID-19.

Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+ będzie realizowana w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Już teraz wiemy, że budżet UE zakłada wzrost wydatków na sektory takie jak: badania i innowacje, cyfryzacja, bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne (środowisko). Dlatego też zaproszeni do udziału w drugim spotkaniu i panelu dyskusyjnym eksperci: Agnieszka Krasicka (DG REGIO, Przedstawiciel Komisji Europejskiej), dr Michał Polański (dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz Michał Korolko (Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)przybliżyli planowane obszary wsparcia przedsiębiorstw oraz odpowiedzieli na pytanie, na ile Inteligentne Specjalizacje WK-P wpisują się w obszary priorytetowe Komisji Europejskiej i co z tego wynika dla regionalnych przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.

Ścieżka B: Forum Przedsiębiorczości Akademickiej: NAUKA DLA BIZNESU vs KRYZYS GOSPODARCZY

Panel dyskusyjny “Polska nauka vs pandemia”, otwierający drugą ścieżkę tematyczną, był w całości poświęcony walce z pandemią i jej skutkami. Naukowcy z Collegium Medicum UMK realizują obecnie dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie – nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z chorym na COVID-19. Do udziału w panelu zostali więc  zaproszeni naukowcy z UMK: prof. dr hab. Jacek Kubica – współautor badań, dr Tomasz Komendziński oraz dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK w Toruniu. Podczas dyskusji eksperci szukali odpowiedzi na pytania o zakres wykorzystania rezultatów naukowych w walce z pandemią oraz o efekty  zaangażowania się naukowców w walkę ze skutkami COVID-19. Panowie wskazali także nieznane dotąd obszary badań naukowych, związane z wpływem pandemii na zachowania społeczne i kulturowe.

Z kolei następne wystąpienieDziałalność naukowa vs otoczenie społeczno-gospodarcze”, miało podnieść świadomość społeczności akademickiej, ale i partnerów gospodarczych, w zakresie zupełnie nowego kryterium ewaluacji uczelni wyższych w Polsce. Dr Katarzyna Świerk, ekspert ds. ewaluacji badań naukowych z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła zakres tego kryterium oraz wskazała, co podlegało będzie ocenie. Kluczowy będzie tu bezpośredni, udokumentowany wpływ badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę.

Punktem wyjścia w drugim panelu dyskusyjnym tej ścieżki „Potrzeby przedsiębiorców vs rzeczywistość”, były wyniki badań pn. “O sposobach ratowania firm w czasie pandemii”, prowadzonych przez zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Maciej Zastempowski – UMK w Toruniu , dr hab. Paweł Chudziński – Aquanet S.A., prof. dr hab. Szymon Cyfert – UE w Poznaniu oraz prof. dr hab. Wojciech Dyduch – UE w Katowicach. Wskazują one jednoznacznie, że najważniejszym celem dla przedsiębiorców jest obecnie utrzymanie płynności finansowej (97 % badanych). Z kolei najbardziej oczekiwanym wsparciem ze strony Państwa jest pokrycie w całości lub części składek ZUS (72%), zawieszenie podatków i/lub ulgi podatkowe oraz dofinansowanie wynagrodzeń (65%). Zaproszeni do panelu goście zaczęli rozmowę od omówienia wyników, przechodząc następnie do dyskusji nad aktualnymi potrzebami firm, ich bieżącą sytuacją i prognozami na przyszłość.

W ostatnim wystąpieniu tej ścieżki pt. „Współpraca uczelni z firmami i instytucjami w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych vs kryzys gospodarczy” – prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, UTP w Bydgoszczy oraz płk. dr. n. med. Robert Włodarski, Zastępca Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Konsultant Krajowy ds. Obronności w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii zaprezentowali swój wynalazek – wydajny respirator zmienionej konstrukcji. Następnie wskazali oni, jak strategiczną ma on wagę dla usprawnienia działań podejmowanych w ramach walki z COVID-19. Urządzenia te nie są bowiem jeszcze produkowane w Polsce, a kraj nie posiada własnego modelu. Wdrożenie wynalazku mogłoby więc uniezależnić Polskę od dostawców zewnętrznych i zwiększyć bezpieczeństwo oraz potencjał obronny kraju. Respirator oczekuje na kolejne testy, a proces jego komercjalizacji już trwa.

Ścieżka C: TECHNOLOGIA DLA BIZNESU vs KRYZYS GOSPODARCZY

Procesy biznesowe, w związku z licznymi wyzwaniami, z którymi zmaga się obecnie światowa gospodarka, musiały ulec zmianie. Narzędzia, które jeszcze jakiś czas temu wydawały się być dedykowane ekspertom, stały się instrumentami pracy dużej części pracowników. O tym, w jaki sposób technologie cyfrowe pomogły w szybki sposób odpowiedzieć na zaistniały kryzys, w swojej prezentacji opowiedziała dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW zarządzająca Digital Economy LAB na Uniwersytecie Warszawskim. Jasno z niej wynika, że w rzeczywistości gospodarczej pojawia się coraz więcej coraz to nowszych technologii i rozwiązań, które już nie tylko wpływają na procesy, ale nieraz definiują na nowo całe modele biznesowe.

O realnym postępie cyfryzacji mówili trzej kolejni prelegenci. Zaprezentowali oni konkretne rozwiązania możliwe do wykorzystania przez firmy poszukujące skutecznych narzędzi do technologicznej walki z kryzysem gospodarczym. Łukasz Biegański z Microsoft skupił się na możliwościach kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w pracy zdalnej, które oferuje usługa Microsoft 365. Pokazał również, w jaki sposób amerykański gigant zmienił model oferowania swoich rozwiązań, przechodząc od klasycznej sprzedaży do modeli SaaS i PaaS. Z kolei Paweł Berus z firmy DELL zwrócił uwagę na możliwości przeniesienia w świat wirtualny zarządzania produkcją i samej produkcji. Podobnie jak w prezentacji Microsoft zaakcentowane zostały kwestie związane z transformacją modeli biznesowych i wykorzystywania rozwiązań m.in. Internetu Rzeczy. Ostatnia prezentacja Kamila Kaczmarskiego i Marcina Gwóździa z firmy PROCOBOT w pełni koncentrowała się na procesach produkcyjnych i możliwości ich usprawnienia poprzez zastosowanie robotów współpracujących, czyli tzw. cobotów. Wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze okazji obejrzeć nagrań ścieżki: “Technologia dla biznesu…” zapraszamy 20 listopada br. na stronę www.een.tarr.org.pl.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również przestrzeni na indywidualne spotkania przedstawicieli sektora naukowego z przedsiębiorcami w formie połączeń online na platformie internetowej w ramach BRUNCHU NAUKA-BIZNES. Przedsiębiorcy reprezentowali różnego rodzaju branże: sektor IT i nowych technologii w tym technologii dronowych, agrotechniki, inteligentnych rozwiązań przestrzennych, produkcji sprzętu użytkowego i pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami, edukacji, ochrony zdrowia itd. Zgodnie ze zgłaszanym podczas rejestracji zapotrzebowaniem odbywali oni spotkania z przedstawicielami sektora nauki: fizyki, informatyki stosowanej, matematyki, gospodarki przestrzennej, ekonomii i zarządzania, socjologii, laborataorium neurokognitywnego itd. Przeprowadzone rozmowy dały im możliwość przedyskutowania możliwości rozwoju swoich działalności oraz nawiązania potencjalnej współpracy badawczo-rozwojowej.

NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH

Uroczystą Galę wydarzenia otworzył panel dyskusyjny „Kryzys w przyszłości. Czy biznes jest w stanie poradzić sobie bez nauki? Czy obecny potencjał naukowy sprosta wyzwaniom gospodarki 4.0?”, moderowany przez red. Mariusza Kluszczyńskiego, do którego zaproszono: Izabelę Żmudkę – Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; prof. dra hab. Macieja Zastempowskiego – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. dr hab. Katarzynę Śledziewską – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Dyrektor Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Goście rozmawiali o możliwościach komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych oraz o tym, jak może ono wpłynąć na rozwój gospodarczy. Biznes bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje teraz rozwiązań technologicznych i naukowych, co potwierdza tylko trwający kryzys. Paneliści szukali więc odpowiedzi na pytanie, czy obecny potencjał naukowy sprosta wyzwaniom i potrzebom gospodarki. Zastanawiali się również nad tym, czy nauka może funkcjonować w całkowitym oderwaniu od potrzeb gospodarki oraz czy biznes w obecnych czasach można prowadzić bez rozwiązań, które oferuje nauka.

Najważniejszym elementem Gali było jednak wręczenie nagród w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw dla innowacyjnych przedsiębiorstw i jednostek naukowych, a właściwie ich rozwiązań technologicznych, produktowych i usługowych. Do tegorocznej, dwunastej już edycji, napłynęło 61 zgłoszeń – to drugi najwyższy wynik w historii LIPiK. Tytuły Liderów Innowacji Pomorza i Kujaw za najbardziej innowacyjne rozwiązania przyznawano w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy. Laureaci otrzymali także nagrody rzeczowe w postaci zestawu do wideokonferencji. Ponadto w powyższych kategoriach przyznano wyróżnienia. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu, przyznał Certyfikat: „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”. Dodatkowo przyznane zostały Nagrody Specjalne ufundowane przez Prezydentów Miast Bydgoszczy i Torunia. W tym roku przyznano również nagrodę JM Rektora UMK Prof. dra hab. Andrzeja Sokali “Innowator UMK”. Listę tegorocznych laureatów można znaleźć na stronie: liderzy.tarr.org.pl.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie!

Konferencja zostałaobjęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; patronatem branżowym: Portal przemysłowy, Staleo, Zrobotyzowany.pl oraz medialnym: TVP Bydgoszcz.

Bez wątpienia trwająca pandemia wpływa na wszystkie aspekty nie tylko prowadzenia działalności, ale też życia społecznego i kulturowego. Należy jednak liczyć na to, że połączone siły tak wielu sektorów, w tym nauki i biznesu, wkrótce znajdą skuteczne rozwiązania, dzięki którym kryzys zacznie ustępować, a przedsiębiorcy znajdą miejsce dla swoich działalności w nowej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że pozwoli ona i nam zaprosić Państwa na kolejną edycję Regionalnego Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej w znanym nam od lat formacie. Niemniej, w czasach tak niepewnych jak obecne, możemy jedynie obiecać, że nie przestaniemy śledzić trendów i kierunków, w których rozwija się gospodarka. Postaramy się również znaleźć najbardziej odpowiedni kanał dotarcia do kujawsko-pomorskich odbiorców, by móc zaprezentować im wnioski z tych obserwacji w roku 2021.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron oraz serwisów społecznościowych, gdzie zamieszczamy najbardziej aktualne informacje i zaproszenia skierowane do biznesu i nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *