Stypendia dla uczniów z powiatu toruńskiego. Trwa nabór wniosków

Box1 Powiat toruński Wiadomości
fot. Pixabay

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do 15 lipca mogą składać wnioski o stypendium. Warunkiem jest średnia ocen min. 4.85, maks. jedna ocena dostateczna na świadectwie i zachowanie min. bardzo dobre. Stypendium wypłacane jest za okres jednego roku szkolnego w wysokości nie mniejszej niż 100 zł/miesiąc.

Powiatowy Fundusz Stypendialny został utworzony w celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Każdego roku zarząd powiatu toruńskiego określa w uchwale budżetowej wysokość środków, przeznaczonych na fundusz. Stypendia dedykowane są uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. O wsparcie może ubiegać się uczeń, który jest mieszkańcem powiatu toruńskiego lub pobiera naukę w szkole, dla której organem prowadzącym jest powiat toruński bez względu na miejsce zamieszkania. Najwcześniej o stypendium można się ubiegać po ukończeniu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Kryteria, które należy spełnić to średnia ocen co najmniej 4.85, maks. jedna ocena dostateczna na świadectwie i ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra. Ocena dopuszczająca na świadectwie chociażby z jednego przedmiotu uniemożliwia uzyskanie stypendium.

REKLAMA

Stypendium przyznawane jest za okres jednego roku szkolnego i wypłacane w formie świadczenia pieniężnego w wysokości min. 100 zł/miesiąc. Uczeń może samodzielnie złożyć wniosek, jeżeli ukończył 18. rok życia. W innym wypadku wniosek o stypendium składa w jego imieniu rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa i zaświadczenie ze szkoły. Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym (osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty) do 15 lipca.

Zeskanuj kod QR kod i pobierz wniosek o stypendium

Tagged

1 thought on “Stypendia dla uczniów z powiatu toruńskiego. Trwa nabór wniosków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *