Skutki epidemii. Powiat chełmiński wspiera pracowników socjalnych, przedsiębiorców i mundurowych

Box1 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Osoby walczące z koronawirusem na pierwszej linii frontu w dalszym ciągu potrzebują wsparcia. Chodzi nie tylko o zakup środków ochrony osobistej, ale także m.in. dopłaty do wynagrodzeń czy nabycie testów na obecność wirusa. Na terenie powiatu chełmińskiego realizowany jest właśnie projekt, który umożliwia podejmowanie takich działań. Pochłonie on w sumie ponad 40 mln zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, powiaty i gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku realizują projekt pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

REKLAMA

Celem projektu jest podejmowanie działań, które przyczynią się do minimalizacji skutków epidemii COVID-19 i ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Chodzi o działania wspierające instytucje pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, służby mundurowe oraz przedsiębiorców. Wsparcie kierowane będzie do tych podmiotów, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19, oraz takich, które realizują zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa i łagodzeniem skutków wynikających z pandemii. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji. Zakupione w ramach projektu wyposażenie będzie przekazywane m.in. do gmin dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców, prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy czy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wsparcie posłuży także jako dopłaty do wynagrodzeń, w szczególności dla pracowników DPS-ów oraz schronisk i zakładów opiekuńczo-leczniczych w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych. Dodatkowo otrzymane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych lub immunologicznych). Projekt obejmuje też takie zadania jak m.in. utworzenie miejsc zabezpieczenia opieki, zapewniających potrzeby bytowe osób potrzebujących wsparcia, w szczególności osób starszych. Zadanie to obejmuje sfinansowanie kosztów personelu, wyżywienia, transportu czy noclegu. Z takich miejsc będą mogły skorzystać osoby nowo skierowane, osoby starsze lub niesamodzielne, których dotychczasowy opiekun zachorował na COVID-19 i nie może sprawować swoich obowiązków, oraz opiekunowie, którzy z uwagi na zachorowanie wymagać będą umieszczenia razem z podopiecznym w tych miejscach.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r. Całkowita wartość projektu to prawie 41,2 ml zł, z czego 39,1 mln zł to unijne dofinansowanie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *