Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF, mogą ubiegać się o wsparcie

ARiMR Box2 Wiadomości

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do składania wniosków w trwającym naborze na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Rolnicy, dzięki pomocy finansowej, będą mieli szansę odtworzyć zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF składniki gospodarstwa.

Nabór na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” rozpoczął się 11 marca i potrwa do 31 grudnia 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Wnioski mogą składać także ci rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Istotne, że straty, spowodowane klęskami lub ASF, muszą wystąpić w roku, w którym składany jest wniosek, rok wcześniej lub maks. dwa lata wcześniej. Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach muszą wynosić min. 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć min. 30 proc. świń będących w posiadaniu rolnika. Dodatkowym warunkiem niezbędnym do przyznania pomocy jest wystąpienie w gospodarstwie strat w trwałych składnikach gospodarstwa, m.in. sadach i plantacjach wieloletnich, maszynach, urządzeniach służących do produkcji rolnej. Wsparcie będzie można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone trwałe składniki gospodarstwa w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Natomiast w przypadku wystąpienia ASF, pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje określone w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wyłączeniem inwestycji związanych z produkcją świń. Wysokość strat określa komisja powoływana przez wojewodę.

REKLAMA

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać wnioskodawca, to 300 tys. zł. Kwota ta nie może jednak przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Ostateczna kwota określana jest na podstawie oszacowanej wartości szkód w gospodarstwie. Ważne, że w przypadku, gdy zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony – kwota wsparcia ulegnie pomniejszeniu o kwotę ubezpieczenia. Wnioskodawcy muszą mieć także świadomość, że jeśli nie mają zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw – ważnej na dzień wystąpienia szkody w plantacjach chmielu, krzewów owocowych lub w sadach – to kwota pomocy zostanie pomniejszona o połowę.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy przekazywać do oddziałów regionalnych lub biur powiatowych ARiMR osobiście lub przez upoważnioną osobę, za pośrednictwem platformy ePUAP, tradycyjną pocztą – listem poleconym. Przypominamy, że w trakcie trwania stanu epidemii, ARiMR przyjmuje także dokumenty w formie kopii niepotwierdzonej lub niepoświadczonej za zgodność z oryginałem – wezwanie do uzupełnienia potwierdzonych lub poświadczonych dokumentów zostanie wystosowane w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje i wnioski do pobrania można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *