Program rozwoju powiatu. Gmina Obrowo wysoko w rankingu

Box1 Obrowo
fot. Łukasz Piecyk

Najszybszy przyrost mieszkańców, najwięcej nowych osiedleń, największy odsetek dzieci w żłobkach – która z gmin powiatu toruńskiego może się tym pochwalić na tle pozostałych? Odpowiedź przyniósł opracowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu „Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030”. 

By przygotować program na najbliższą dekadę, konieczne było zdiagnozowanie obecnej sytuacji, wraz z porównaniem, jak wygląda sytuacja na tle województwa i kraju. Pod uwagę wzięto dane z lat 2014 – 2019, pochodzące w większości z Głównego Urzędu Statystycznego i Starostwa Powiatowego w Toruniu. W ścisłej czołówce gmin powiatu znalazła się gmina Obrowo.

REKLAMA

Wysokie miejsce gmina Obrowo zawdzięcza m.in. najszybszemu przyrostowi liczby mieszkańców (wzrost o 15 % w stosunku do roku bazowego; w pozostałych gminach wyniósł ok. 5 %), największa liczba osób decydująca się na zamieszkanie na terenie gminy, najwyższy w powiecie odsetek dzieci objętych opieką żłobkową i jeden z najwyższych w powiecie odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną, wysokie miejsce pod względem ilości podmiotów gospodarczych, niskie bezrobocie, czy dostępność sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W gminie zauważalna jest też przewaga liczebna ludzi młodych nad seniorami.

– Raport potwierdza, że kierunek rozwoju wyznaczany od lat przez władze samorządowe gminy Obrowo, był właściwy. Cele obrane przed kilkunastoma laty przynoszą efekty. Jesteśmy gminą ludzi młodych, przedsiębiorczych, którzy decydują się u nas zamieszkać i założyć rodziny, ponieważ widzą, że gmina zapewni im i dostęp do sieci technicznych, i opiekę nad dziećmi – ocenia wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Raport podpowiada nam również, w jakim kierunku powinniśmy iść dalej. Przewidujemy to. Stąd nasze ponadstandardowe wydatki na gminną edukację i opiekę przedszkolną oraz regularne, cykliczne przeznaczanie milionów złotych na inwestycje niewidoczne i mało spektakularne, jakimi są wodociągi i kanalizacja. Inwestycje te są motorem napędzającym rozwój naszej gminy Obrowo. Raport o tym świadczy.

W raporcie znajdziemy informacje o tempie przyrostu liczby mieszkańców. Tutaj gmina Obrowo zdecydowanie się wyróżnia. W 2019 roku na jej terenie mieszkały 17 753 osoby. W 2015 roku było to 15 438 osób.

– Cechą wyróżniającą powiat toruński na tle województwa i kraju jest stały i dynamiczny przyrost liczby mieszkańców powiatu oraz wyjątkowo dobra struktura demograficzna – piszą autorzy Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030  i wyjaśniają: Wzrost liczby ludności w latach 2015-2019 nastąpił w prawie wszystkich gminach, wchodzących w skład powiatu toruńskiego. Największy skok miał miejsce w przypadku gminy Obrowo (ponad 2300 osób w ciągu pięciu lat), co daje blisko 15% wzrost w stosunku do roku bazowego (2015). W pozostałych gminach wiejskich wzrost wyniósł około 5% w stosunku do roku bazowego i był równy średniej dla powiatu toruńskiego.

Gmina Obrowo znalazła się na czele również z innego powodu. Ma największe saldo migracji w powiecie, wynoszące 115,3 osoby na 1 tys. mieszkańców. Ponadto, 24 proc. mieszkańców gminy to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a tylko 13,3 proc. w wieku poprodukcyjnym. To wyraźna przewaga młodzieży nad seniorami.

Dane w tabeli powyżej wyraźnie pokazują, że struktura demograficzna mieszkańców powiatu toruńskiego jest wyjątkowo korzystna, znacznie lepsza niż średnia wojewódzka i krajowa. Na terenie powiatu mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą osób młodych (w wieku przedprodukcyjnym) – aż 21,4%, podczas, gdy średnia dla całego kraju wynosi zaledwie 18,1 – mówi opracowanie.

Gmina Obrowo jest też w czołówce, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Jest ich łącznie 1879, w tym większość działających w sektorze usługowym. 

– Wzrastająca liczba firm to sygnał dobrej kondycji gospodarczej, zachęcającej do podjęcia takiej decyzji. Dodatkowo na terenie powiatu toruńskiego rolę dominującego pracodawcy zaczyna odgrywać szeroko rozumiany sektor usług. To w nim zawierają się najbardziej rozwojowe, przyszłościowe branże (m.in. technologie informacyjne, media, bankowość, medycyna). W połączeniu z bliskością ośrodków akademickich i badawczych w Bydgoszczy iToruniu stwarza to możliwość do rozwoju innowacyjnych produktów i usług w sektorze kreatywnym – czytamy w raporcie. – Rosnący udział sektora usług (a w szczególności usług specjalistycznych), to także szansa na poprawę warunków materialnych „przeciętnego” mieszkańca powiatu. Miejsca pracy tworzone w tych branżach są z zasady dobrze płatne, wymagają zatrudnienia wykwalifikowanych osób, ściągają specjalistów na dany teren.

Na uwagę zasługuje również poziom bezrobocia. W gminie Obrowo bezrobocie sięga 4,6 proc., a średnia dla powiatu i województwa wynosi kolejno 4,8 i 5,1 proc.

Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w gminie Obrowo wynosi 10,9  proc. i jest wyższy od średniej województwa, a odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wynosi 86,1 proc., jest bardzo bliski średniej wojewódzkiej (88,1 proc.) i jednocześnie jest wyższy od średniej powiatu (81,4 proc.).

89,4 proc. ludności korzystającej z sieci wodociągowej i 62,5 proc. z sieci kanalizacyjnej – tak z kolei prezentuje się dostępność sieci technicznych. Tymczasem średnia dla powiatu to odpowiednio 93,8 proc. dla sieci wodociągowej i 59,6 proc. dla sieci kanalizacyjnej.

– Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię, istotną dla włodarzy naszej gminy – ocenia wójt Andrzej Wieczyński. – Dane wskazują, że postępuje urbanizacja Obrowa. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie tego chcemy: czy chcemy zurbanizowanej podmiejskiej gminy czy spokojnej, dajacej wytchnienie od miasta, zielonej miejscowości. Sądzę, że da się to pogodzić. Te dwie na pozór sprzeczne tendencje nie muszą się wykluczać.

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021 – 2030 znaleźć można tutaj.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *