Nie zamierzamy spocząć na laurach [WYWIAD]

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i rekordowe czwarte w kategorii powiatów 60-120 tys. mieszkańców w skali ogólnopolskiej – ogłoszono właśnie wyniki Rankingu Powiatów Związku Powiatów Polskich 2019. O tym, dlaczego powiat toruński od dekady zajmuje w tym prestiżowym rankingu miejsca na podium, a także o planach inwestycyjnych na 2020 r. mówi przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski w rozmowie z Piotrem Gajdowskim

Gdy słyszymy: „samorząd terytorialny”, przychodzi nam na myśl to, co jest najbliżej – gmina albo miasto, w których żyjemy. Znamy i komentujemy politykę naszych wójtów, burmistrzów. Często nie wiemy jednak, czym konkretnie zajmują się jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla, takie jak powiat.

REKLAMA

Faktycznie tak jest, że powiaty czy województwa są dla mieszkańców „mniej widoczne”. Bierze się to stąd, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a więc nie tak ściśle lokalnym. Zakres tych zadań jest bardzo szeroki. Działamy m.in. w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Niektóre zadania realizujemy w odpowiednich wydziałach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego, pozostałe poprzez jednostki organizacyjne, do których m.in. należą: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży, Domy Pomocy Społecznej w Browinie, Pigży, Wielkiej Nieszawce i Dobrzejewicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży. Posiadamy również ponad 80 proc. udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży, który od 2001 r. działa w formie spółki prawa handlowego.

Wspólnie z gminami inwestujemy przede wszystkim w infrastrukturę drogową oraz budujemy ciągi pieszo-rowerowe, ale nie tylko. W tym roku chcemy wspólnie z miastem Chełmża rozpocząć budowę sali gimnastycznej w Chełmży, z której będą korzystali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej (SP nr 5) i sąsiedniej szkoły powiatowej (Zespół Szkół im. UE).

Ogłoszono właśnie wyniki Rankingu Powiatów, który prowadzi Związek Powiatów Polskich. Już od dekady powiat toruński zajmuje najwyższe miejsca na podium – 1 albo 2. W rankingu za rok 2019 powiat toruński oceniany jest najlepiej w całym województwie kujawsko-pomorskim i stoi równie wysoko w skali całej Polski (miejsce 4. w kategorii powiatów 60-120 tys. mieszkańców).

Ranking ZPP jest tak skonstruowany, że bada, mierzy i porównuje bardzo różne pola samorządowej aktywności. Są to m.in. działania proinwestycyjne, poprawiające jakość obsługi mieszkańców, z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, promocji, czy też współpracy krajowej i międzynarodowej. 

Powiat toruński sukcesywnie pnie się w górę dzięki swoim działaniom na wielu polach. Radni powiatowi z zarządem powiatu na czele, pracownicy Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych oraz aktywni przedstawiciele lokalnej społeczności – wszyscy mają swój wkład w wysoką pozycję powiatu toruńskiego. Nie bez znaczenia jest fakt, że nam jako samorządowi zależy na tym, by praca, którą wykonujemy na rzecz lokalnej społeczności, była na jak najwyższym poziomie, odpowiadająca najnowszym standardom i po prostu jak najlepsza. Rywalizacja z najlepszymi w kraju dodatkowo nas motywuje. Powiaty oceniane są w 63 kategoriach, a my w 36 kategoriach zdobyliśmy maksymalną liczbę punktów. W porównaniu z rokiem 2018 zdobyliśmy o 9345 pkt. więcej (wzrost o 26 proc.), jednak uważamy, że wciąż nas czeka dużo pracy i nie zamierzamy spocząć na laurach.

Także mieszkańcy mogą wpływać bezpośrednio na kształt funkcjonowania powiatu dzięki budżetowi obywatelskiemu. W 2020 r. odbędzie się już czwarta edycja.


To, co jest najbardziej istotne w takim instrumencie jak budżet obywatelski, to właśnie bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców poprzez najpierw złożenie propozycji projektu, jego promowanie celem uzyskania jak największego poparcia, aż po jego realizację, gdyż zwycięskie projekty realizowane są właśnie przez wnioskodawców. Mieszkańcy decydują o części budżetu powiatu w dwóch pulach – lokalnej, obejmującej miasto i osiem gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu, oraz powiatowej. Środki w puli lokalnej przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu służących jego mieszkańcom. Środki w puli powiatowej przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu służących mieszkańcom całego powiatu, co oznacza, że finansowane z niej projekty dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy lub miasta albo miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednej gminy lub miasta. W ramach wszystkich dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego w latach 2016-2019 mieszkańcy złożyli blisko 200 projektów, z czego do fazy realizacji przeszła niemal połowa, oddali prawie 90 tys. głosów, a do rozdysponowania mieli 900 tys. zł.


Co udało się przez ten czas zrealizować? Największą popularnością cieszyły się siłownie plenerowe, place zabaw oraz infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, np. boisko do piłki plażowej, montaż ławek czy altan. Odbywały się też warsztaty o różnorodnej tematyce: kulinarne, florystyczne, z zakresu pierwszej pomocy, rękodzielnicze, pszczelarskie. Nie zabrakło wydarzeń sportowo-rekreacyjnych: odbyły się turnieje sportowe w różnorodnych dyscyplinach, imprezy biegowe, rajdy rowerowe, a nawet inscenizacje historyczne. W ramach budżetu obywatelskiego wydano płytę z okazji 150-lecia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży. Odbyło się także Forum Biznesu adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu toruńskiego. W planach na 2020 r. jak zwykle mamy różnorodność, każdorazowo mieszkańcy zaskakują nas swoimi propozycjami. Warto wspomnieć o nietypowych, ale bardzo wartościowych projektach. Mieszkańcy postawili na wartości takie jak bezpieczeństwo i ochrona kulturowego dziedzictwa swoich miejscowości. I tak OSP w Papowie Toruńskim zakupi wysokiej jakości sprzęt ratowniczy – poduszki pneumatyczne wysokiego ciśnienia. Z kolei w ramach projektu „Dzwonnica i cmentarz we Włęczu – świadkowie historii” zabytkowy ewangelicki cmentarz zostanie ogrodzony, zakupiony zostanie także dzwon na dzwonnicę. W sumie w tym roku zrealizowanych będzie 15 projektów w puli lokalnej – we wszystkich dziewięciu gminach powiatu toruńskiego – oraz 9 w puli powiatowej. Łączna wartość tych projektów to 250 tys. zł.

W 2020 r. na inwestycje powiat toruński wyda rekordowe prawie 40 mln zł.


Poprzedni rok był czasem finalizowania rozpoczętych wcześniej inwestycji. W tym roku rozpocznie się wiele nowych. Już wkrótce rozpocznie się budowa siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach, obsługującej dzieci z gmin Czernikowo, Obrowo i Lubicz. Kontynuujemy program modernizacji i doposażania powiatowych szkół. Modernizujemy też Domy Pomocy Społecznej. DPS w Dobrzejewicach doczeka się remontu elewacji, zaś wokół DPS-u w Browinie powstaną rekreacyjne tereny zielone. W ramach likwidacji barier architektonicznych pojawią się windy w siedzibie Starostwa i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Zakończy się rozbudowa obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie. Na finiszu są prace związane z budową blisko 40 km dróg rowerowych w gminach Obrowo, Czernikowo, Zławieś Wielka i Łysomice. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych modernizujemy drogi w gminach Łubianka, Zławieś Wielka i Łysomice. Wszystkie inwestycje drogowe wraz ze ścieżkami rowerowymi pochłoną w tym roku aż 27,2 mln zł. Kolejnym naszym celem jest utrzymanie wysokiego standardu usług w Szpitalu Powiatowym w Chełmży, jak i jego stabilnej sytuacji finansowej i kadrowej. To tylko część naszych działań obejmująca „twarde” zadania infrastrukturalne – poza tym organizujemy szereg działań „miękkich”, takich jak projekty integracyjne dla mieszkańców, imprezy sportowe, kulturalne itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *