Łysomice: są pieniądze na rozwój sportu. Ruszył konkurs

Box2 Łysomice Sport Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Rozpoczęło się zbieranie wniosków do konkursu na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice. W puli jest 90 tysięcy złotych.

Dotacja może być udzielona na wydatki klubów sportowych związane między innymi z realizacją szkolenia sportowego, uczestnictwem w rozgrywkach, zakupem sprzętu, wynagrodzeń trenerów i instruktorów czy też organizacji imprez sportowych na terenie gminy.

REKLAMA

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 90 tysięcy zł. Będzie ona przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Zgłoszone zadania należy zrealizować do 15 grudnia tego roku.

Przy rozpatrywaniu zgłoszonych wniosków szczególnie istotne będą znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu lub współzawodnictwo sportowe, wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs, kalkulacja kosztów oraz dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Łysomice.

Wnioski powinny zawierać aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe lub bilans za ostatni rok, oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu, a także całkowity koszt wnioskowanego zadania.

Dokumenty należy składać do 10 lutego w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do urzędu. Otwarcie ofert nastąpi dzień później w godzinie 11:00 w urzędzie. Niezbędne druki można znaleźć tutaj.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.