Inwestycje w Złejwsi Wielkiej. Co udało się zrobić? Jakie są plany na kolejne lata?

Box2 Zławieś Wielka
fot. Łukasz Piecyk

Dobiegający końca rok był w gminie Zławieś Wielka bardzo pracowity. Wiele z zamierzeń już ukończono, inne zmierzają do pomyślnego finału. Oto krótki przegląd tegorocznych zadań. I planów na przyszłość.

Największą i najkosztowniejszą inwestycją realizowaną w tegorocznym budżecie jest budowa kanalizacji w Czarnym Błocie. Rozpoczęła się w tym roku, a sfinalizowana zostanie w styczniu 2020 r. Wykonawcą jest firma Rollstick z Torunia.

REKLAMA

Inwestycja pozwoli na skanalizowanie nieruchomości przy ul. Leśnej oraz ulicach do niej przyległych. Koszt przedsięwzięcia to 4,251 mln zł (w tym dofinansowanie).

– Tego typu inwestycje są często niedoceniane – mówi Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Ukryte głęboko pod ziemią są niewidoczne, a jednak stanowią niezwykle ważny czynnik sprzyjający rozwojowi gminy.

Kolejne zadanie dotyczy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i realizowane jest w Starym Toruniu i Górsku. Jego ramy obejmują budowę sieci kanalizacyjnej nieruchomości przy ul. Szerokiej oraz budowę magistrali wodociągowej wzdłuż ul. Ks. Markiewicza.

Dzięki niej mieszkańcy będą mogli korzystać z gminnego wodociągu. Rozwiązane także zostaną problemy z ciśnieniem wody w blokach. Koszt inwestycji to 1,3 mln zł. Dofinansowanie unijne z PROWu wyniosło ponad 600 tysięcy złotych. Za wykonanie magistrali wodnej odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie.

Innymi zrealizowanymi w tym roku inwestycjami są docieplenia obiektów: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej. Zadania objęte wsparciem w wysokości ponad 500 tys. zł kosztowały ponad 800 tys.

Ich realizacja umożliwiła nie tylko ograniczenie kosztów funkcjonowania i zmniejszenie emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i gazów do powietrza, ale także kompleksowy remont obu budynków.

W 2018 r. zakończono również objętą wsparciem unijnym gruntowną modernizację przedszkola gminnego. Kompletnie przebudowano kuchnię, która została wyposażona w wysokiej klasy sprzęt. Rozbudowa pozwoliła na objęcie przygotowaniem przedszkolnym kolejnej grupy 25 dzieci. Koszt 1,24 mln zł z czego dofinansowanie zewnętrzne to ponad 530 tys. zł.

W tym roku nie wykonywano w gminie asfaltowania ulic, ponieważ ceny na rynku budowlanym wzrosły dwukrotnie, co znacząco przewyższało możliwości finansowe budżetu. Ich realizacja została przesunięta na rok przyszły. Nie znaczy to jednak, że prace na drogach nie były wykonywane wcale.

Ul. Sołecka w Starym Toruniu zyskała nową asfaltową nawierzchnię. Wsparta środkami z PROW-u w wysokości ponad 250 tys. zł inwestycja ta kosztowała ponad 740 tys. zł. Przebudowana została również ul. Sosnowa w Czarnowie, a niewykorzystane na bitumowanie betonem asfaltowym środki przeznaczone zostały na zakup kruszywa do utwardzenia dróg na terenie gminy.

– Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z naszych priorytetów, dlatego gmina partycypuje w wielu działaniach, realizowanych na naszym terenie zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla, jak i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zarządzającą drogą krajową nr 80 – dodaje Krzysztof Rak.

Obecnie trwa przebudowa skrzyżowania drogi krajowej ze skrzyżowaniem z ul. Ks. Markiewicza w Górsku, której koszt opiewa na 1,3 mln zł. W ramach tego zadania gmina odpowiada za budowę chodników, peronów i wiat przystankowych oraz budowę zatoki autobusowej.

Na realizację we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich oczekują budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 (w Złejwsi Małej od  GOKiSu do ul. HDK oraz w Rzęczkowie pod górę), do przeprowadzenia których gmina przygotowała już niezbędną dokumentację techniczną.

Gotowy do wykonania jest również I etap budowy ścieżki rowerowej z Torunia do Górska z odgałęzieniem do Barbarki, który gmina przeprowadza w partnerstwie z Powiatem Toruńskim. Tu również oczekiwania firm budowlanych przekraczają zapisane w kosztorysie inwestorskim kwoty, w związku z czym trwają przygotowania do ogłoszenia II przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

II etap, którego realizacja przewidziana jest w latach 2020-2022, jest w fazie przygotowywania dokumentacji projektowej, a złożenie wniosku o dofinansowanie przewidziane jest na połowę grudnia. Przewidywany koszt zadania to blisko 2,8 mln zł, z czego dofinasowanie z UE w ramach ZIT wyniesie 2,4 mln zł. To zwiększające bezpieczeństwo poruszających się drogą krajową rowerzystów i pieszych, dzięki odseparowaniu od ruchu samochodowego, obejmuje budowę odcinka z Górska do Złejwsi Małej.

Gmina zrealizowała również inwestycję polegającą na wymianie generujących duże zużycie energii elektrycznej lamp sodowych na energooszczędne LED. Koszt inwestycji wyniósł 500 tys. zł (dofinansowanie – 425 tys. zł).

Wspierane są również działania na rzecz odnawialnych źródeł energii na budynkach należących do mieszkańców gminy. Dzięki projektowi montażu instalacji OZE gmina otrzymała wsparcie w kwocie 500 tys. zł, za które zamontowano w sumie 69 pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych.

Obecnie przygotowywany jest wniosek, w ramach którego wystąpiono o dofinansowanie do montażu kolejnych 80 instalacji fotowoltaicznych.

Rozpoczęta została także budowa obiektu rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia w Górsku. Planowany koszt opiewa na kwotę 1,1 mln zł.

Również placówka w Rzęczkowie wymaga działań remontowych, dlatego budynek ośrodka zdrowia zyskał nowy dach, który zastąpił stare poszycie azbestowe.

Niebawem rozpocznie działanie przeprawa promowa na Wiśle, której funkcjonowanie usprawni komunikację pomiędzy gminą i Solcem Kujawskim. Zadanie to pozwoli również na modernizację drogi wojewódzkiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową. Koszt przypadający gminie jako jednemu z pięciu partnerów projektu to 350 tys. zł.

– Ważne jest to, aby rozwój gminy odbywał się w sposób zrównoważony – podkreśla Krzysztof Rak. – Dlatego nie zapominamy o stwarzaniu warunków do rozwoju działalności kulturalnej, społecznej oraz integracji mieszkańców. Temu właśnie celowi miała służyć budowa świetlicy w Rozgartach, której koszt wyniósł ponad 400 tys. zł.

Co nas czeka w niedalekiej przyszłości w gminie Zławieś Wielka? W planach jest m.in. rozbudowa szkoły w Przysieku, rewitalizacja terenu po byłej bazie SKR w Złejwsi Wielkiej, budowa PSZOKu w Rzęczkowie, termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie, budowa dróg dojazdowych do pól, budowa dróg gminnych z wykorzystaniem wsparcia w ramach programu „Budowa drogi gminnej w Złejwsi Małej od skrzyżowania ul Jasnej i Piekarskiej do Toporzyska” oraz termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rzęczkowie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *