Gmina Zławieś Wielka dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. Łukasz Piecyk

Inwestycje proekologiczne od lat są wspierane przez samorząd gminy Zławieś Wielka. Tym razem radni zgodzili się na udzielenie dotacji z gminnego budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków możliwe jest do uzyskania dla nieruchomości, które zlokalizowane są na terenie gminy Zławieś Wielka. MPZP musi przewidywać dla nich możliwość budowy tego typu obiektów, poza tym nieruchomość musi być w całości wykorzystywana na cele mieszkaniowe – nie może być na niej prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza. 

REKLAMA

– Dofinansowanie może zostać przyznane dla tych nieruchomości, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej lub których podłączenie do kanalizacji zbiorczej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Oznacza to, że dotacja nie zostanie udzielona, jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej lub planowanej kanalizacji zbiorczej – wyjaśnia Justyna Przybyszewska, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. – Ważne jest także, że dotacja może być przyznana tylko jeden raz dla tej samej nieruchomości na jedną przydomową oczyszczalnię ścieków.

Dotacja w wysokości 2 tys. zł udzielona zostanie 6 wnioskodawcom. Może nim zostać właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, który na dzień składania wniosku nie ma żadnych zaległości finansowych w stosunku do gminy. Wnioski można składać od 12 kwietnia do 30 września 2021 r. Dotacja wpłynie na konto wnioskodawcy po zawarciu stosownej umowy z gminą, nie później niż do końca listopada 2021 r. Uzyskane wsparcie będzie można przeznaczyć na refundację kosztów zakupu i montażu nowej przydomowej oczyszczalni ścieków, która spełnia odpowiednie normy, potwierdzone certyfikatem. Ilość ścieków, obsługiwanych przez oczyszczalnię, nie może przekraczać 5 m3 na dobę, a miejsce ich wprowadzania do gruntu musi być oddzielone co najmniej 1,5-metrową warstwą od poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Więcej informacji na stronie www.zlawies.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *