Gmina Chełmno przyjmuje zgłoszenia na rachmistrzów terenowych

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay.com

W gminie Chełmno trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać, jednak zanim ruszą w teren, będą musieli spełnić wymogi i zdać odpowiedni egzamin. Oferty w naborze składać można do 8 lipca.

Rachmistrzowie terenowi zajmą się przeprowadzeniem tegorocznego spisu rolnego. O stanowisko ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy, posiadające minimum średnie wykształcenie (w tym wypadku wymagane jest przedłożenie ksera dokumentu potwierdzającego posiadanie przynajmniej wymaganego wykształcenia). Wymagane jest ponadto biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie. Osoby chcące zostać rachmistrzami terenowymi nie mogą również być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Tutaj z kolei wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, świadczącego o niekaralności. Warto wziąć pod uwagę, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

REKLAMA

Kandydaci, którzy spełnią warunki, będą musieli przejść trzydniowe szkolenie zakończone egzaminem. W trakcie szkolenia zdobędą wiedzę m.in. o statystyce publicznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, a także o sposobie wykonywania poszczególnych czynności przy przeprowadzaniu wywiadu z prowadzącym gospodarstwo rolne. Szkolenie odbywać się będzie zarówno w formie e-learningu, jak i tradycyjnej. 

Listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzi Gminny Komisarz Spisowy. Aby zostać na nią wpisanym, trzeba uzyskać co najmniej 60 proc. podczas egzaminu kończącego szkolenie. To właśnie od wyników kandydatów zależeć będzie to, w jakiej kolejności ostatecznie zostaną umieszczeni na liście. Kolejność jest o tyle ważna, że to właśnie ona zadecyduje, kto ostatecznie zostanie wybrany. Wojewódzki Komisarz Spisowy wyłoni rachmistrzów terenowych spośród kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki na egzaminie. Szkolenie odbywać się będzie w dniach od 3 sierpnia do 11 września, a udział w nim jest bezpłatny. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, trzeba wziąć udział w całości szkolenia. 

Nabór na kandydatów trwa już od 15 czerwca i zakończy się 8 lipca. Oferty składać należy na piśmie, przesyłając pocztą na adres Urzędu Gminy Chełmno lub dostarczyć osobiście do placówki w kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”. Nie będą rozpatrywane dokumenty, które do urzędu wpłyną niekompletne, bądź zostaną dostarczone po terminie. W tym ostatnim przypadku decydująca jest data stempla pocztowego, w przypadku niedostarczenia dokumentów osobiście. 

Rachmistrzowie terenowi podczas wykonywania swoich obowiązków używać będą dedykowanego dla przeprowadzenia spisu oprogramowania na urządzenia mobilne, dlatego konieczne jest posiadanie tego typu urządzenia z dostępem do internetu. Jego obsługa również będzie jednym z tematów obowiązkowego szkolenia. Wybrani kandydaci zatrudnieni będą na warunkach umowy zlecenia, ze stawką 37 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad bezpośredni lub 20 zł w przypadku wywiadu telefonicznego. 

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. odbywać się ma w terminie od 1 września do 30 listopada.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *