Deklarowałeś segregację śmieci, a tego nie robisz? Uważaj, będą kontrole!

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. Pixabay.com

Część gospodarstw domowych na terenie gminy Chełmża nie wywiązuje się z deklarowanej wcześniej segregacji odpadów. Dlatego też urząd gminy zdecydował, że w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole.

We wszystkich samorządach jest tak, że ci, którzy zadeklarowali segregację odpadów płacą mniej za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

REKLAMA

Od 2018 r. w gminie Chełmża opłata za gospodarstwo domowe, gdzie nie ma segregacji, wynosi 42 zł (jedna osoba) lub 58 zł (dwie i więcej). Tam, gdzie została zadeklarowana selektywna zbiórka śmieci, opłaty wynoszą kolejno 21 i 29 zł.

Jak jest w rzeczywistości z segregacją śmieci?

– Niestety w ostatnim czasie pojawiły się coraz częstsze uwagi ze strony odbiorcy odpadów o złej segregacji śmieci przez mieszkańców – mówi Katarzyna Orłowska, inspektor ds. promocji w Urzędzie Gminy Chełmża. – Dlatego przy ich odbiorze mogą zdarzyć się sytuacje w najbliższym czasie, kiedy odpady nie zostaną odebrane.

Urząd gminy chce pójść krok dalej i w związku z niskim poziomem recyklingu zamierza w tym roku rozpocząć kontrole. Chodzi o to, żeby namierzyć te gospodarstwa domowe, w których zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów, a mimo to nie jest ona prowadzona lub jest prowadzona nieprawidłowo. Głównie dotyczy to plastików, które spalane są w piecach domowych.

– Jednym z podstawowych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przypomina Orłowska.

Brak segregacji odpadów może skutkować tym, że będziemy płacić dwa razy więcej za ich wywóz i zagospodarowanie. Jednocześnie urząd gminy chce prowadzić także akcję edukacyjną dotyczącą selektywnej zbiórki.

Oto niektóre zasady i informacje, o których warto pamiętać:

  • nie wolno segregować śmieci w czarnych workach i w żółtych po nawozach;
  • do pojemników zielonych zbierane są śmieci niesegregowane (zmieszane lub inaczej komunalne);
  • do niebieskich, żółtych, zielonych i brązowych worków lub pojemników o pojemności 120 litrów zbierane są śmieci segregowane (inne worki nie są zbierane),
  • worki muszą mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i oznaczenie określające rodzaj odpadu w nich gromadzonego;
  • ilość zebranych i oddanych odpadów jest nieograniczona pod warunkiem, że zebrane i oddane zostaną w stosownych pojemnikach i workach,
  • mieszkańcy gminy Chełmża mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZGK przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży. PSZOK jest czynny w dni robocze od 10 do 18 i w soboty – 10-14,
  • do PSZOK-u można dostarczać bez ponoszenia opłat: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (bez opłat do czterech sztuk w rozmiarze do 17 cali z jednego gospodarstwa domowego na rok), tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót od starosty, pozostałe są odbierane za dodatkową opłatą),
  • pojemniki i worki na odpady do selektywnej zbiórki można kupić w ZGK w Chełmży,
  • więcej informacji o gospodarce odpadami na stronie www.gminachelmza.pl (zakładka “Gospodarka odpadami”).

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu. Miłośnik architektury modernistycznej, piewca Rubinkowa.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *