Chełmża. Trwa kontrola deklaracji “śmieciowych”

Box2 Chełmża
fot. ilustracyjne

Za osoby uchylające się od uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami płacą pozostali mieszkańcy, a za nieuwzględnienie w deklaracjach wszystkich zamieszkałych osób grożą wysokie kary. Wcześniej miasto rozpoczęło wzmożone kontrole, mające ujawnić tych, którzy nie wywiązują się z obowiązku aktualizowania danych mających wpływ na wysokość uiszczanej opłaty za odpady komunalne, a co za tym idzie – mogą przyczynić się do wyższych stawek za gospodarowanie odpadami.

W założeniu system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien finansować się sam. Koszty zabezpieczane są właśnie ustalanym przez miasto poziomem wysokości opłat, a te z kolei bazują głównie na deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości. Dlatego ważne jest, by deklarację wypełnić rzetelnie i – co najważniejsze – zgodnie ze stanem faktycznym. Osoby, które w deklaracjach nie uwzględniły wszystkich mieszkających osób w danej nieruchomości, przyczyniają się do tego, że więcej za śmieci płacą pozostali mieszkańcy. Aby temu zapobiec, pracownicy Urzędu Miasta Chełmży od początku kwietnia prowadzą wzmożone kontrole deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzana jest zgodność deklaracji ze stanem faktycznym, czyli rzeczywistą liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

REKLAMA

Kontrolę w terenie prowadzi Straż Miejska. Co ważne, w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości może nakładać kary. Chodzi tu o przypadki niezłożenia deklaracji bądź niezłożenia jej ponownie w przypadku istotnych zmian, jak np. zwiększenie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W takich sytuacjach może grozić mandat w wysokości nawet 500 zł. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy mają być wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ujawnienie takich osób ma doprowadzić do wyeliminowania przypadków, w których koszty muszą niezasłużenie ponosić pozostali mieszkańcy.

Dotychczas przeprowadzone kontrole na terenie Chełmży wykazały, że rzeczywiście są osoby, za które opłata nie jest wnoszona i które w ten sposób obciążają opłatami innych. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami są wyższe, bo wpływy do budżetu miasta są mniejsze. Gdyby deklaracje uwzględniały wszystkich rzeczywistych mieszkańców miasta, najpewniej pozwoliłoby to uniknąć podwyższania stawki opłaty. Obecna stawka na terenie Chełmży wynosi 23 zł miesięcznie za osobę zamieszkałą. Widać więc wyraźnie, że za osoby uchylające się od uiszczania omawianej opłaty płacą pozostali mieszkańcy miasta.

Od początku maja w Chełmży obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel lub współwłaściciel, użytkownik wieczysty, bądź inny podmiot władający nieruchomością, ma obowiązek jej wypełnienia i złożenia do urzędu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dot. ilości osób zamieszkałych. Taka deklaracja jest ważna z punktu widzenia miasta, które ustala stawki opłaty.
W przypadku, gdy nie występują okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty za odpady komunalne, wówczas właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.