Asystent rodziny potrzebny w Obrowie

Box2 Obrowo Wiadomości
fot. Pixabay

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Dokumenty można składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” od 28 stycznia do 8 lutego do godz. 14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie (Budynek Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 15) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

REKLAMA

Formą zatrudnienia jest umowa o pracę, na pełen etat. Przewidywany okres zatrudnienia: do 31 grudnia 2019. Świadczone usługi będą w miejscu zamieszkania rodziny na terenie gminy Obrowo.  

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna). Dopuszcza się również wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Chętni powinni posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym konkretnym stanowisku.

Od kandydatów wymaga się również m.in:

– znajomości regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

– umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

– równowaga emocjonalna,

– asertywność, empatia, komunikatywność,

– rzetelność, bezstronność,

– wysoka kultura osobista,

– wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

– umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, nieposzlakowana opinia,

– znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

– posiadać prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Do zadań Asystenta Rodziny należeć będzie:

– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

– opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

– wspieranie aktywności społecznej rodzin;

– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

– sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  1. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami i dokonanie wyboru pracownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 67 86 022, wew. 156 w godz. 7.15-15.15 (poniedziałek, środa, czwartek), 7.15-16.15 (wtorek) i 7.15-14.15 (piątek).

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.